WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementácia Warehouse Management Systému SmartStock.WMS v spoločnosti KASKO
Kasko, spol. s r.o.
Hlavné ciele projektu:
• Zefektívniť skladové operácie
• Dodržiavanie FIFO
• Značenie podľa požiadaviek zákazníkov
• Zníženie počtu zámen a nepresne vychystaných zakázok

Riešenie:
• Online riadenie skladových operácií
• Mobilné terminály Falcon
• RF sieť Proxim Orinoco
• Integrácia do IS Helios IQ

Výsledky projektu:
• Zníženie chybovosti pri vychystávání a expedícii
• Presná skladová evidencia online
• Spätná dohľadatelnosť
• Dodržiavanie FIFO
Popis spoločnosti:
Spoločnosť Kasko bola založená v roku 1992 a je čiste českou společnosťou bez účasti zahraničného kapitálu. Kľúčovou oblasťou činnosti firmy je poskytovať zákazníkom komplexné služby od vývoja, konštrukciu a výroby foriem, cez vstřikování plastových výliskov až po ich kompletáciu a dodanie zákazníkom. K významným zákazníkom patrí napr. ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Group, AUDI AG., SEAT, Cadence Innovation k.s., Visteon, Grupo Antolin, Johnson Controls, GUMOTEX, a.s., či Robert Bosch.
Lokalita:
Slavkov, okres Uherské Hradiště
Technológie:
Mobilné terminály Datalogic, Bezdrôtové siete Proxim, Tlačiarne etiket Zebra
Prípadová štúdia:
CS_WMS_Kasko_SK.pdf
Počiatočný stav
Vzhľadom k vysokým nárokom zákazníkov a špecifikám automobilového priemyslu musí skladová logistika firmy KASKO zaisťovat:
• dodávku tovaru Just In Time na základe odvoláviek, ktoré je možné meňiť ešte v deň vychystávánía
• sledovanie šarží kvôli zaisteniu spetnej dohľadateľnosti
• zaistenie vychystávania tovaru metódou FIFO
• označovanie expedičných obalov etiketami poľa VDA normy či podľa požiadaviek zákazníka
• evidenciu obalových kont so zákazníkmi
• postupné zavádzanie EDI komunikácie

Už samotné vyhľadávanie tovaru pri vychystávaní kládlo na pracovníkov skladu nemalé nároky, pretože všetky výrobky sú skladované a expedované buď v identických či niekoľkých málo podobných typoch obalov. Zákonite teda aj napriek snahe pracovníkov skladu dochádzalo k zámenám tovaru, neúplným dodávkám a porušovaniu FIFO. Ručná tlač expedičných etikiet bola časovo veľmi náročna a so zvetšujucím sa počtom zákazníkov vyžadujúcich toto značenie by jeho zaistenie vyžadovalo jedného pracovníka na plný úväzok.

Hlavne v automobilovom priemysle môže mať akýkoľvek nedostatok v dodávkách či neschopnosť dodať tovar podľa požiadaviek zákazníka kritický dopad pre udržanie zákazníka a tým aj konkurencieschopnosť firmy.

Tieto a ďaľšie skutočnosti viedli k rozhodnutiu implementovať skladový systém, ktorý zaručí plneníe všetkých náročných požiadaviek zákazníkov, skladovú logistiku a zároveň zefektívniť prevádzanie skladových operácií.

Očakávané prínosy projektu
Na základe špecifikácie požiadaviek na systém boli presne stanovené hlavné ciele a očakávané prínosy projektu:
• sníženie počtu zámien a nepresne vychystaných a expedovaných zákaziek
• tlač expedičných etikiet podľa VDA normy či požiadaviek zákazníkov
• optimalizácia skladových operací, hlavne čo sa týka vychystávánia
• možnost elektronickej výmeny dat pomocí EDI komunikácie
• presná skladová evidencia v reálnom čase
• detailný a okamžitý prehľad o stave spracovania jednotlivých skladových operácií

Výber dodávateľa systému
Na základě analýzy východzieho stavu začala spoločnosť hľadať riešenie a dodávateľa systému pre on-line riadenie skladových operácií. Začiatkom roka 2005 prebehlo výberové konananie, ktorého sa zúčastnilo celkom 7 dodávateľov. Po vyhodnotení všetkých ponúk bola ako dodávateľ vybratá spoločnosť Barco, s.r.o. Významnu úlohu pri rozhodovaní bol fakt, že ich produkt SmartStock.WMS ponúkal hotové riešenie vychádzajúce zo znalostí a praktických skúseností logistických procesů a zároveň možnosť potrebných programových úprav podľa požiadaviek zákazníka. Taká rychlá dostupnosť servisu vzhľadom k sídlu dodávateľa bola jedným z faktorov pri výbere dodávateľa systému.


Implementácia
Práce začali v apríli 2005 predimplementačnou analýzou v ktorej rámci boli zadefinované požiadavky na systém, presná podoba jednotlivých procesov, potrebné programové úpravy a výměna dat medzi systémom SmartStock.WMS a informačným systémom spoločnosti LCS Helios.

Samotná implementácia začala po podpise zmluvy v júni 2005 dovývojom interface medzi SmartStock.WMS a IS LCS Helios a potrebných funkcí na strane SmartStock.WMS. Už koncom júna prebehli potrebné školenia užívateľov a priebežné skúšky, na začiatku júla bol systém uvedený do prvej fázy skušobnej prevádzky. Už v tejto fáze všetky skladové procesy prebiehali výhradne pomocou systému SmartStock.WMS přičom sa drobne dolaďovala podoba jednotlivých procesov, tlačové výstupy a postupně se upresňoval vzhľed expedičných etikiet podľa požiadaviek konkrétných zákazníkov.

Počas druhej fázy skušobnej prevádzky bola postupne zavedená evidencia tovaru v jednotlivých paletových miestach. Tretia - monitorovacia - fáza skúšobnej prevádzky slúžila k doladeniu posledných jemných detailov celého systému. V októbri 2005 bol systém spustený do rutinnej prevádzky.

Prínosy riešenia pre Kasko
Obchodní riaditeľ firmy Kasko, Ing. Jiří Vojáček, zhodnotil prínosy systému SmartStock.WMS pre spoločnosť Kasko takto:
• vďaka technológii čiarových kódov a okamžitej kontrole procesov vychystávánia a expedície tovaru sa znížila chybovosť pri vychystávání a expedícii
• systém presne eviduje jednotlivé šarže, poskytuje nástroje pre spätnú dohledateľnost a presne riadi vychystávanie s ohľadom na metódu FIFO
• podstatným zlepšením sa stala možnosť tlače rôzných expedičných etikiet tovaru pre rôznych zákazníkov a tým efektivnejšie využívanie ľudských kapacít
• systém poskytuje presnú skladovú evidenciu a detailný prehľad stavu spracovania jednotlivých skladových operácií v reálnom čase
• podstatne sa znížila závislosť skladu na ľuďoch, resp. ich znalosti logiky umiestnenia tovaru v sklade. Vychystávať teraz může po krátkom zaučení ktokoľvek.
« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky