WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management System SmartStock.WMS pre 3PL operátora "Instar Logistics"
Instar Logistics
Popis spoločnosti:
Spoločnosť Instar Logistics poskytuje komplexné logistické služby. Ako 3PL logistický operátor sa špecializuje na skladovacie služby, automobilovú, nákladnú, leteckú, železničnú a záoceánskú prepravu nákladov, špeciálny servis prepravy nebezpečných, ťažkotonážnych a veľkorozmerových nákladov, poisťovacie a colné služby v logistike. Spoločnosť Instar Logistics pôsobí na trhu medzinárodného zasielateľstva od roku 1994, je považovaná za jedneho z najväčších logistických operátorov na ruskom trhu. Behom posledných rokov sa z firmy stala medzinárodná spoločnosť s 15 kanceláriami v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.
Lokalita:
Rusko
Technológie:

Východzia situácia
Implementácia automatizovaného systému pre riadenie skladov SmartStock.WMS začalo v júli 2007. V tom čase spoločnosť Instar Logistics poskytovala služby svojmu dôležitému zákazníkovi, spoločnosti Schlumberger, ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií pre ropný a plynárenský priemysel.

Vysoké požiadavky na kvalitu služieb, eliminácia chýb v spojitosti s ľudským faktorom, nepresnosti pri spracovaní objednávok, chyby v dodávkach výrobkov, nedostatok či prebytok tovaru na sklade viedli k rozhodnutiu zaviesť a používať v sklade komplexný automatizovaný systém riadenia skladu.

Výber dodávateľa
Po preskúmaní dostupných softwarových produktov na trhu, sa ako nejvhodnejšia javilo riešenie od českej spoločnosti "Barco" Warehouse Management System SmartStock.WMS. Tento skladový software upútal najmä užívateľsky priateľským rozhraním a širokou paletou možností a funkčností, ktoré sú súčasťou systému. Dôležitým faktorom pre rozhodnutie bola flexibilita systému a možnosti pre ďalší vývoj a prispôsobenie produktu špecifickým požiadavkam zákazníka, ktorá je takmer nutnosťou pri práci s klientmy.

Implementácia projetku
Bolo rozhodnuté zahájiť realizáciu. V prvej etape boli importované číselníky do databázy SmartStock.WMS. Po dokončení tejto fázy bolo teda možné previesť príjem všetkých výrobkov, ktoré boli v daný moment uložené na sklade. Jako náhle boli všetky skladované výrobky evidované v databáze, začalo spracovávanie objednávok iba prostredníctvom SmartStock.WMS. Prvotné prevádzanie operácií na príjme tovaru do skladu ukázalo ako účinne systém umožňuje využívanie zdrojov. V súčastnej dobe musia skladníci presne postupovať podľa pokynov systému, ktoré dostáva každý skladník na dátový terminál. Systém dáva presné inštrukcie k prevedeniu spracovania objednávok, s výnimkou vstupných chýb kontroluje celý proces, na vyžiadanie poskytuje informácie na obrazovke terminálu a kontroluje prevádzanie operácií pracovníka.

Výsledky projektu
So zavedením SmartStock.WMS došlo k obmedzeniu chybovosti pri spracovaní príkazov. Vďaka zavedeniu sa zvýšila produktivita práce, prevádzanie všetkých procesov na sklade je transparentné a ľahko kontrolovateľné. Došlo k spresneniu evidencie tovaru, systém správne eviduje príjem a výdaj tovaru v sklade. Pri prípadných nezrovnalostiach vygeneruje priebežnú inventúru, ktorá opäť zjednotí údaje systému s reálnými dátamy. Vďaka dodržovaniu týchto postupov zostáva skladová evidencia vždy presná.


Vďaka zavedeniu systému SmartStock.WMS došlo k optimalizácii procesov vyskladňovania tovaru zo skladu. Možnosti pokročilých funkcií ako zjednocovanie rovnakých príkazov do jedneho, výrazne prispeli k skráteniu doby potrebnej k spracovaniu objednávok. Dnes je teda možné napr. namiesto vychystávania 10 totožných objednávok previesť toto vychystávanie naraz.

Po zavedení systému čiarových kódov má každý produkt svoj unikátný kód, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať každú položku produktu. Preto systém rozozná, ak by skladník omylom zamenil podobné produkty. Skladník smie vychystať do objednávky iba tie položky, ktoré skutočne patria do objednávky.

Významným prínosom pre klienta je funkcionalita zúčtovanie tzv. „billing“, vhodná najmä pre 3PL operátory. Táto funkcionalita pre 3PL klienta pripravuje potrebné podklady a dokumenty pre zúčtovanie a fakturáciu. Na základe preddefinovaných pravidiel dokáže spočítať cenu za uskutočnené skladové služby. Systém ponúka niekoľko možností pre zúčtovanie napr. na palety, na kusy, podľa hmotnosti či jednotlivých dokladov.

Systém automaticky generuje report pre daného zákazníka za určité časové obdobie, ktoré slúží ako podklad k fakturácii. 3PL zákazník presne vidí, koľko stoja náklady za služby a za aké operácie boli započítané. Prostredníctvom billingu je možné ľahko a transparentne analyzovať a porovnávať všetky údaje potrebné pre účtovníctvo zákazníkov.

Systém vďaka tvorbe reportov umožnil tlač rôznych dokladov pre klientov aj operátorov. Podľa požiadaviek klientov spoločnosť Barco previedla úpravy reportov do požadovanej podoby, potrebné pre obchodné a logistické procesy.
« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky