WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

SmartStock.WMS - online riadenie skladu ve spoločnosti Globo Eastern Europe
Globo Eastern Europe s.r.o.
Parametry skladu:
• 11.500 paletových miest
• 150 vychystaných palet denne
• 600 vychystaných položiek denne vo vlne
• až 300 zakázok vo vlne

Hlavné ciele projektu:
• Presná skladová evidencia
• Zníženie chybovosti pri vychystávaní
• Úspora času pri vychystávaní
• Eliminácia závislosti skladu na ľudskom faktore

Riešenie:
• Online riadenie skladových operácií
• Mobilné terminály Falcon
• Integrácia do IS K2

Výsledky projektu:
• Presné a včasné vychystávanie zákaziek
• Minimalizácia chýb pri vyskladňování
• Prehľad o aktuálnom stave skladu online
• Zjednodušenie práce skladníkov
Popis spoločnosti:
Spoločnosť Globo Eastern Europe s.r.o., so sídlom na Slovensku je súčasťou medzinárodnej skupiny GLOBO. Spoločnosť sa zoberá výrobou a importom dekoratívnych domácich svietidiel, ktoré distribuuje uznávaným subjektom z oblasti stavebníctva a nábytkárskeho priemyslu. Sídlo spoločnosti je v Rakúsku, distribučné centrum pre strednú a východnú Európu sa nachádza v slovenskom meste Levice.
Lokalita:
Levice
Technológie:
Mobilné terminály Datalogic, Tlačiarne etiket Argox
Prípadová štúdia:
CS_Barco_WMS_Globo_sk_16_5_2007.pdf
Východisková situácia
V pôvodnom štádiu spoločnosť Globo prevádzkovala niekoľko skladov vo viacero prenajatých priestoroch v Leviciach. Všetky skladové operácie boli zaznamenávané na papiere, čo pri veľkom množstve vychystávaných zákaziek bolo časovo náročné a dochádzalo k chybám spravidla pri vychystávaní zákaziek, pretože skladník na základe vytlačenej objednávky musel zložito hľadať tovar v sklade. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ prenajaté skladové priestory už boli nedostačujúce a neprispievali k prehľadnému a efektívnemu skladovému hospodárstvu, rozhodla sa spoločnosť Globo Eastern Europe k investícií do vlastného logistického centra spolu so zavedením Warehouse Management Systému pre riadenie skladových operácií v reálnom čase.

Ciele projektu
Detailný prehľad o aktuálnom stave zásob v sklade, zníženie počtu zámen pri vychystávaní jednotlivých zákaziek a úspora času pri vychystávaní boli hlavnými cieľmi projektu. Spoločnosť Globo od zavedenia Warehouse Management Systému očakávala rovnako zavedenie systému menej závislého na ľudskom faktore, ktorý zrýchli skladové operácie bez nutnosti zložitého vyhľadávania tovaru do zákaziek v rozsahu až niekoľko stoviek položiek.

Výber dodávateľa
Pôvodná myšlienka outsourcovať skladový systém, ktorý používa materská spoločnosť sa ukázala ako neefektívna a pomerne nákladná. Tieto dôvody viedli k rozhodnutiu implementovať skladový systém a riadenie skladových procesov vo vlastnej réžii. Za týmto účelom bola v rámci výberového konania oslovená slovenská pobočka spoločnosti Barco s Warehouse Management Systémom SmartStock.WMS.

Implementácia projektu

Vykonávanie skladových operácií
Príjem tovaru sa uskutočňuje prevažne po celých kontajneroch. Spravidla je k takémuto príjmu k dispozícií sprievodný podklad, podľa ktorého sa príjem vykonáva. V menšej miere sa v spoločnosti Globo využíva aj príjem bez dokladu, najmä pri príjme menšieho objemu tovaru. Príjem tovaru prebieha na jednej centrálnej prijímovej lokácií a následne sú prijaté palety zaskladňované. Skladník sám vyberá skladovú lokáciu kam bude tovar zaskladnený. Systém pritom stráži pravidlá pre zaskladnenie.

Vychystávanie tovaru závisí na type zákazky. Jednotlivé objednávky obsahujú od jednej až po niekoľko desiatok či stoviek položiek. Systém automaticky naviguje skladníka na konkrétne lokácie s rezervovaným tovarom z objednávky. Vyskladňovanie zákazok prebieha tzv. vlnovým vyskladnením, pri ktorom skladník vychystáva na palety niekoľko zákaziek naraz, napr. podľa rozvozovej trasy. Následne po vychystaní takýchto paliet prebieha kompletácia tovaru pre jednotlivé zákazky. Ďalším spôsobom je vychystávání po jednotlivých objednávkach. Všetky operácie sú riadené a kontrolované systémom.


Priebeh implementácie
Základným predpokladom pre úspešnú implementáciu bolo kvalitné vykonanie analýzy skladových operácií. Celková analýza bola dokončená do 1 mesiaca. Na jej základe bola definovaná potrebná funkcionalita a harmonogram implementácie. Vzhľadom k tomu, že zákazník využil 100% existujúcej funkcionality systému, samotná implementácia systému prebiehala veľmi rýchlo a bola dokončená do 3 týždňov. V tejto lehote bol systém spustený do skúšobnej prevádzky. Po dvoch mesiacoch skúšobnej prevádzky bol systém prevedený do rutinnej prevádzky.

Špecifikom implementácie bolo to, že v dobe predimplementačnej analýzy nebol ešte dokončený sklad. V priebehu analýzy a prvej fázy implementácie bol do nového skladu navezený všetok tovar. Samotná implementácia začala kompletnou inventúrou a následne začalo vychystávanie tovaru podľa prichádzajúcich objednávok z IS. Nutné je podotknúť, že už počas implementácie skladové procesy riadil SmartStock.WMS.

Interface a použité technológie
SmartStock.WMS prostredníctvom interface komunikuje s informačným systémom K2. Tento interface napísala spoločnosť K2.
V systéme pracuje súčasne až 5 užívateľov. Ako vhodný hardware boli vybrané mobilné terminály Falcon 4420 a tlačiarne Argox X-1000+.

Výsledky projektu
Jednoznačným prínosom zabudovania systému pre riadenie skladov je presnosť pri vychystávaní jednotlivých zákaziek a zníženie chybovosti vyskladňovaných objednávok. Taktiež úspora času a prehľad o aktuálnom stave skladu sú významným pozitívom implementácie systému pre riadenie skladu. Skladníci už nemusia zložito vyhľadávať tovar v skladových lokáciách, systém skladníkov navádza priamo na konkrétnu lokáciu, kde je požadovaný tovar zaskladnený.
« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky